Fastighet

15136670-VsAYKVill du göra ändringar i din bostadsrätt?

Då måste du fylla i vår ansökan.
(Du kan öppna filen i Adobe Reader, och fylla i uppgifterna och spara den,
den kan sedan mejlas till styrelsen.)

INNAN DU RINGER JOUREN!

För oss som bor i bostadsrätt gäller vissa regler:
Dessa utryckningar är av förklarliga skäl mycket kostsamma och jourbil skickas endast ut på fel som kan
anses utgöra en överhängande risk för byggnaden eller fastighetens olika system (Driftsfel, läckage,
översvämning, strömavbrott, in- brott och sabotage på fastighetens installationer etc.)

När rycker dom inte ut på föreningens bekostnad?
På fel som inte bedöms akuta och som kan vänta till påföljande arbetsdag med åtgärd. Speciellt gäller
detta för saker som den boende har underhållsansvaret för.

När ett joursamtal inkommer avgörs om detta är ett verkligt jourärende och ett fel som är akut.
Den boende kan givetvis ändå få hjälp av jouren, men betalar då själv för utryckningen.

När det gäller installationer som bredband, kabel-TV och andra specialtjänster som vi har externa
serviceavtal på, så ska felanmälan gå direkt till det aktuella serviceföretaget och inte till Jouren!

Vem betalar kostnaden för jourutryckningen?

Bostadsrättsföreningen betalar normalt om:
● Felet är av akut art och beror på funktionsfel i det fasta systemet för värme, vatten eller elsystemet
tillhörande fastigheten.

Bostadsrättsinnehavaren betalar om:
● Felet är uppkommit p.g.a. dennes försumlighet eller slarv med fastighetens installationer, eller att man
orsakat felet genom ”egna arbeten” i fastigheten eller dess system. Gäller även uppkomna fel som enligt
stadgarna är bostadsrättshavarens underhållsansvar!

Vid strömavbrott!

 Vid strömavbrott i lägenheten ska boende i första hand vända sig till:
  1. Styrelsen, 070-092 82 93
  2. HSB felanmälan, 010-44 25 000 (vardagar)
  3. Securitas jouren, 08-657 77 22

Skadedjurssanering

Om du drabbas av skadedjur, t.ex. vägglöss. eller misstänker att något ovälkommet flyttat in i bostaden
ska du handla snabbt så det inte sprids till fler lägenheter.

Kontakta Anticimex  på 075-245 10 00
Föreningen är försäkrad hos Brandkontoret fastighetsförsäkring.


Fastighetsskötsel

Fastighetskötare
Anders Byström, tillsvidare

Tel: 010-44 25 000

Jourhavande fastighetsservice

Vid akuta fel ring styrelsen, Securitas Bevakning Jourmontör AB, jourtelefon 08-657 77 22
Endast vid akuta fel kvälls- och nattetid 16.00–07.00
samt lördagar, söndagar och helgdagar 00.00-24.00